Landbouwbedrijf van Hoeve (KVK nr 54522226) hodn Smokey and the Grillbandits (Hierna: Leverancier) – Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Consumenten

1. Definities en toepasselijkheid

1.1. Waar in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onderstaande termen met een hoofdletter worden geschreven, wordt daaraan de betekenis toegekend die daarachter is omschreven.

1.1.1. Algemene Voorwaarden betekent deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1.2. Consument betekent: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en niet onder een ledenorganisatie of zorginstelling klant van Smokey and the Grillbandits, die een Overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Smokey and the Grillbandits.

1.1.4. Overeenkomst betekent een overeenkomst tussen Consument en Leverancier met betrekking tot de koop, verkoop en levering van Producten op basis van een aanbod door Leverancier en aanvaarding daarvan door Consument via de webshop van Smokey and the Grillbandits, via de webshop van Smokey and the Grillbandits, of via een bestelformulier van Leverancier.

1.1.5. Product(en) betekent een of meerdere producten uit het productassortiment van Leverancier.

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen en opdrachten geplaatst door Consument bij Leverancier, op elk aanbod, elke offerte en elke opdrachtbevestiging verstrekt door Leverancier aan Consumenten, op alle Overeenkomsten (volledigheidshalve: ongeacht of de Overeenkomst met Leverancier wordt aangegaan), alsmede op alle leveringen van Producten door Leverancier.

1.3. Indien Consument voor het bestellen van Producten gebruik wenst te maken van bestelformulieren, worden de Algemene Voorwaarden aan Consument verstrekt bij het informatiepakket dat aan Consument wordt toegezonden. Indien Consument vervolgens een bestelling plaatst, gaat Consument akkoord met de Algemene Voorwaarden. Indien Consument voor het bestellen van Producten gebruik wenst te maken van de webshop van Smokey and the Grillbandits of de webshop van Smokey and the Grillbandits, gaat Consument akkoord met de algemene voorwaarden in de betreffende webshop voordat de bestelling wordt geplaatst.

1.4. Smokey and the Grillbandits behoudt zich het recht voor (een gedeelte van) deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Van eventuele voorgenomen wijzigingen zal Smokey and the Grillbandits Consument ten minste zeven (7) dagen van tevoren op de hoogte stellen.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1. Een aanbod van Leverancier is bindend voor zover dit aanbod schriftelijk is uitgebracht en gedurende de termijn aangegeven bij het aanbod. Leverancier kan niet aan een aanbod worden gehouden indien Consument redelijkerwijs dient te begrijpen dat er sprake is van fout of vergissing in het aanbod. Een aanvaarding van een dergelijk aanbod brengt geen overeenkomst tot stand.

2.2. Indien na het tot stand komen van een Overeenkomst een schriftelijke bevestiging door Leverancier wordt verstrekt aan Consument, dan is de bevestiging bindend en wordt deze geacht de juiste inhoud van de Overeenkomst weer te geven.

2.3. De rechten van de Consument voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, kunnen slechts jegens haar daadwerkelijke contractspartij worden uitgeoefend.

3. Webshop en bestelformulieren

3.1. De Consument kan de Producten bestellen via de webshop van Smokey and the Grillbandits, door middel van het aanmaken van een account. De webshops worden gratis aan de Consument ter beschikking gesteld. Smokey and the Grillbandits garandeert geen permanente, foutloze beschikbaarheid van de Smokey and the Grillbandits webshop. In het bijzonder garandeert Smokey and the Grillbandits niet dat de webshop vrij is van systeemfouten, onderbrekingen en/of storingen.

3.2. Smokey and the Grillbandits behoudt zich het recht voor om door Consumenten aangemaakte accounts op de webshop te onderzoeken, indien het gerechtvaardigd vermoeden ontstaat dat sprake is van onrechtmatige activiteiten. Indien Smokey and the Grillbandits dergelijke activiteiten constateert, heeft zij het recht om het betreffende account van Consument ontoegankelijk te maken.

3.3. Alle door Consument aan Leverancier verstrekte informatie moet te allen tijde waarheidsgetrouw en actueel zijn. Consument zal wachtwoorden aangemaakt in het kader van een account op een webshop niet aan derden verstrekken. Indien en zodra Consument het idee heeft dat zijn/haar account door een onbevoegde wordt gebruikt of zijn/haar wachtwoord in handen is gekomen van een onbevoegde, zal Consument zijn/haar wachtwoord wijzigen. Het feit dat een bestelling door een derde is geplaatst, kan door Consument niet aan Leverancier worden tegengeworpen.

4. Producten

4.1. Het Producten assortiment is onder andere seizoensafhankelijk en kan regelmatig worden aangepast, uitgebreid of ingeperkt.

4.2. Gegevens van algemene aard op de webshops, in folders, in catalogi, op afbeeldingen, danwel andersoortige gegevens, dienen slechts te worden beschouwd als een algemene voorstelling van Producten van Leverancier en Consument kan hieraan geen rechten ontlenen.

4.3. Consument wordt geacht houdbaarheidsdata, productbeschrijvingen, opwarminstructies, bereidingswijzen en waarschuwingen, waaronder meer expliciet begrepen eventuele allergenen aanduidingen, van of bij de Producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen. Voor eventuele schade door het niet in acht nemen van houdbaarheidsdata, productbeschrijvingen, opwarminstructies, bereidingswijzen en/of waarschuwingen is Leverancier niet aansprakelijk.

5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1. Alle vermelde prijzen in een aanbod, offerte of Overeenkomst zijn in Euro (€) en inclusief Btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij expliciet anders aangegeven in dat aanbod, die offerte of die Overeenkomst. Prijzen voor Producten omvatten expliciet niet de bezorgkosten. Indien Consument bezorgkosten verschuldigd is, worden deze separaat in rekening gebracht.

5.2. Leverancier is te allen tijde gerechtigd de prijzen van de Producten aan te passen.

a) Indien Consument de Producten bestelt op basis van een bestelformulier, ontvangt Consument voor de eerste afname van de Producten een prijsoverzicht. Indien de prijzen worden aangepast, ontvangt Consument van Leverancier een nieuw prijsoverzicht, waarbij de datum van de ingang van de prijswijzigingen wordt vermeld.

b) Indien Consument de Producten bestelt via de webshop van Smokey and the Grillbandits, geldt – met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 van deze Algemene Voorwaarden – de prijs die op het moment van het plaatsen van de bestelling door de Consument in de webshop wordt aangegeven.

5.3. Indien de Consument Producten bestelt op basis van een bestelformulier, geschiedt betaling van facturen via overboeking van het op de factuur benoemde bedrag door Consument. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn. Indien Consument heeft aangegeven de facturen per e-mail te willen ontvangen, wordt de factuur uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de afschrijving van het factuurbedrag aan Consument per e-mail toegezonden. Indien Consument heeft aangegeven facturen per post te willen ontvangen, ontvangt Consument de factuur uiterlijk één (1) kalenderdag voor de afschrijving van het factuurbedrag. Hiermee wordt afgeweken van de regels voor de standaard Europese incasso, hetgeen duidelijk op het betreffende machtigingsformulier is aangegeven en waar Consument actief akkoord mee dient te gaan.

5.4. Indien Consument Producten bestelt via de webshop van Smokey and the Grillbandits, kan Consument de Producten eveneens direct afrekenen via de webshop.

5.5. Indien en zolang Consument niet (volledig) aan diens betalingsverplichtingen voortvloeiende uit een Overeenkomst voldoet, behoudt Leverancier zich het recht voor geen nieuwe overeenkomsten met de Consument aan te gaan.

5.6. Een door een Consument aan Leverancier afgegeven doorlopende incassomachtiging blijft geldig, totdat deze machtiging door de Consument wordt ingetrokken.

6. Levering en levertijd

6.1. Bestelde Producten worden geleverd op het door Consument aangegeven adres binnen Nederland. Levering geschiedt eenmaal per week binnen een vast tijdslot dat tussen Leverancier en Consument wordt besproken, door aanbieding van de Producten op voornoemd adres en Consument is gehouden zijn medewerking te verlenen aan de afleveringshandeling.

6.2. De geleverde Producten dienen qua aantallen en hoedanigheid in overeenstemming te zijn met hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst. Consument is bij inontvangstneming van de Producten gehouden de hoeveelheid en hoedanigheid daarvan te controleren op juistheid. Eventuele bezwaren van Consument met betrekking tot de levering kunnen conform artikel 10 worden gemeld bij Leverancier.

6.3. Afgegeven leveringsdata- en termijnen zijn slechts richtlijnen en nooit fatale termijnen. Leverancier kan van de afgegeven leverdata afwijken als gevolg van onvoorziene omstandigheden, overmacht of in verband met feestdagen. Leverancier zal zich inspannen Consument met betrekking tot een vertraagde levering te informeren.

6.4. Annuleringen, af- en/of bijbestellingen en/of andere wijzigingen van bestellingen kunnen uiterlijk vier (4) werkdagen voor de geplande levering worden doorgegeven aan Leverancier. Als er sprake is van een noodsituatie (bijvoorbeeld een ziekenhuisopname) die het voor Consument in redelijkheid onmogelijk maakt deze termijn te hanteren, is voornoemde termijn niet van toepassing, maar zal Consument (of een derde namens Consument) zo spoedig mogelijk contact met Leverancier opnemen. Leverancier zal zich inspannen de beoogde wijziging door te voeren.

6.5. Consument kan te allen tijde een verzoek doen het besproken bezorgtijdslot te wijzigen. Leverancier zal meewerken aan een dergelijk verzoek, mits dit redelijkerwijs in de planning kan worden aangepast.

6.6. Indien Consument niet thuis is op het vaste bezorgtijdslot of Consument op dat moment verhinderd is de levering aan te nemen, probeert Leverancier de Producten bij de buren af te leveren of telefonisch contact op te nemen met de Consument. Als het Leverancier dan ook niet lukt de Producten af te leveren, neemt Leverancier de Producten weer mee retour en komen de gevolgen daarvan voor rekening en risico van Consument. De originele bezorgkosten alsmede de kosten voor nabezorgen kunnen bij Consument in rekening worden gebracht. Consument heeft eveneens rekening te houden met de mogelijke gevolgen betreffende de kwaliteit van de Producten.

6.7. Als Consument zijn/haar bezorgadres wenst te wijzigen, zal zij daartoe contact opnemen met haar Leverancier.

6.8. Consument kan indien gewenst middels een sleutelovereenkomst toestemming geven aan Leverancier tot het gebruik van een huissleutel om de Producten thuis te leveren.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat Consument:

7.1.1. onjuiste of onvolledige informatie aan Leverancier heeft verstrekt; of

7.1.2. productbeschrijvingen, opwarminstructies, bereidingswijzen en waarschuwingen, waaronder meer expliciet begrepen eventuele allergenen aanduidingen, niet opvolgt of niet in acht neemt; of

7.1.3. Producten consumeert na verloop van de uiterste houdbaarheidsdatum.

8. Overmacht

8.1. Indien het nakomen van verbintenissen onder een Overeenkomst niet mogelijk is aangezien Leverancier hinder ondervindt van een situatie van overmacht zoals omschreven in artikel 6:75 BW, kan Leverancier haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst met een passende periode opschorten. In het geval de situatie van overmacht langer duurt dan een (1) maand, heeft zowel Consument als Leverancier het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van hen gehouden is tot betaling van schadevergoeding. Eventueel reeds door Consument betaalde bedragen met betrekking tot de ontbonden Overeenkomst zullen door Leverancier worden terugbetaald aan de Consument.

9. Herroepingsrecht

9.1. Consument is niet gerechtigd de Producten te retourneren vanwege de aard van de Producten (verse maaltijden en andere voedingswaren), derhalve wordt het herroepingsrecht van Consument uitdrukkelijk uitgesloten op grond van artikel 6:230p sub f onder 2 BW.

10. Conformiteit

10.1. Leverancier garandeert dat de geleverde Producten qua hoeveelheid en/of hoedanigheid (in materiële zin) overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is overeengekomen. Gezien de aard van de Producten, dienen eventuele klachten die betrekking hebben op het feit dat de hoeveelheid en/of hoedanigheid van de geleverde Producten niet overeenkomt met hetgeen is opgenomen in de Overeenkomst, op straffe van verval, binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Producten aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt.

10.2. Alle overige klachten met betrekking tot de wijze van levering, de kwaliteit van de Producten, etc., kunnen te allen tijde worden ingediend bij de klantenservice van Smokey and the Grillbandits. Smokey and the Grillbandits zal zich inspannen binnen vijf (5) werkdagen inhoudelijk te reageren op de ingediende klacht. Indien de klacht betrekking heeft op een Product betreft, zal Consument de barcode op de verpakking bij de klacht dienen te vermelden.

10.3. In het geval van een gegronde klacht met betrekking tot een Overeenkomst, is Leverancier jegens Consument hoogstens gehouden tot het opnieuw leveren van het betreffende Product, danwel tot vergoeding van de onder de betreffende Overeenkomst door Consument daadwerkelijk betaalde bedragen.

11. Persoonsgegevens van Consumenten

11.1. Smokey and the Grillbandits verwerken persoonsgegevens van de Consument bij het uitvoeren van de Overeenkomst. Zulks gebeurt in overeenstemming met de vereisten die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12. Intellectueel eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op onder andere, maar niet beperkt tot, door Smokey and the Grillbandits gebruikte teksten, logo’s en ander beeldmateriaal met betrekking tot Smokey and the Grillbandits, waaronder eveneens begrepen de Smokey and the Grillbandits, zijn het eigendom van danwel in licentie gegeven aan Smokey and the Grillbandits. Het is niet toegestaan om delen daarvan openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

13. Overige bepalingen

13.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Leverancier en Consument zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.

13.2. Bij vernietiging van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 6:236 of 6:237 BW blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht op de Overeenkomst tussen Leverancier en Consument.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

14.1. Op elk aanbod, elke offerte, elke Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of in verband daarmee ontstaan, is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Alle geschillen die zich voordoen in verband met een aanbod, een offerte, een Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of anderszins tussen Leverancier en Consument, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.